Nový rybník mezi Boskovicemi a Mladkovem?

Na zastupitelstvu představilo vedení města záměr vytvořit mezi Boskovicemi a Mladkovem nový rybník:

Ve hře jsou dvě varianty podle toho, jestli se podaří vykoupit všechny pozemky – buď jeden velký rybník, nebo dva menší:


Debata je na začátku. Co tomu kdo říkáte? Nemá třeba nějaké společné stanovisko Zelená peřina?

2 Likes

„Tůně v mokřadu“ a jejich bratr „Rybník u Valchovky“

Tak především celý projekt byl a je připravován od začátku roku 2023 tak nějak v tajnosti s řadou vážných, jasných či jen „naznačujících“ dotazů, nejen opozičních zastupitelů. Svědčí o tom zápisy ze zasedání ZM i připomínky komise pro životní prostředí k Boskovickému mokřadu a rybníku u Valchovky. Přes sepsané připomínky a pochybnosti ke studii již 19. září 2023 (a následně) zastupitelé schvalují odkupy a směny pozemků za účelem vybudování zmíněného rybníku u Mladkova. V prosinci 2023 pak zastupitelé schvalují pro tentýž záměr výkup a směnu dalších pozemků. Paní starostka zastupitelstvo ujistila, že u Mladkova to nebude rybník, ale tůně, na což jsou již alokovány prostředky v rozpočtu na rok 2024.

V únoru 2024 dostávají zastupitelé kostrbaté sdělení, že: „Byl vybrán projektant, který projektuje nebo teďka připravuje studii, současně tato studie nebo tady tento koncept půjde do komise pro životní prostředí, abychom to potom mohli posunout dál.“

  1. března 2024 předkládá odbor ORMI radě města výsledek průzkumu trhu na zpracování projektové dokumentace „PD tůně Mladkov mokřad Boskovice“ a na základě toho RM ukládá uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace této stavby za cenu 301 290,- Kč vč. DPH, s termínem 22. 3. 2024.

Následoval bod 25, průzkum trhu „PD rybníku Valchovka.“ Odbor ORMI opět předkládá RM výsledek průzkumu trhu, tentokrát však na zpracování projektové dokumentace „PD rybníku Valchovka“ a na základě toho RM ukládá uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace další stavby, za cenu 334 540,- Kč vč. DPH, s termínem rovněž 22. března 2024. V obou případech se jedná o stejnou firmu. (TZ 5.3.2024)

Dosavadní výkupy pozemků a dvě projektové dokumentace tak dosud stály celkem 1 130 230,- Kč. A to nevíme, kolik stály studie, které připomínkovala komise pro životní prostředí, ani kdo je objednal. Přitom záměry stavby tůní a rybníku u Valchovky žádný z mnoha příslušných úřadů zatím neposuzoval a nevydal žádné stanovisko (energetici, plynaři, vodaři, ochránci přírody a mnoho dalších).

V případě rybníku u Valchovky se to navíc týká ještě ochranného pásma II. stupně (přehrada) a přírodní rezervace Vratíkov.

A právě rybník u Valchovky není téměř nikde zmiňován, ani zde. Pouze tisková zpráva z 19. března 2024 uvádí: „Rybník Valchovka, se nachází v katastrálním území Vratíkov. Předmětem projektu bude stavba jedné velké plochy napájené z vodního toku Vlachovka a několika tůní.

Kde vzala komise pro ŽP (paní Janíková) dvě studie na tůně u Mladkova a rybník pod Vratíkovem, které komise připomínkovala na svém 6. zasedání 21. února 2024 připomínkovala a připomínky předala RM. Ta připomínky 18. března bez jakéhokoliv komentáře a závěru jen přiložila k zápisu ze svého jednání. A to i přesto, že připomínky komise pro ŽP jsou zásadní a není jich málo.

Například:

  • Studie byla pravděpodobně zadána bez jasného zadání, co má studie obsahovat .
  • V předložené studii chybí zásadní informace.
  • Dle sdělení zadavatele má území sloužit k rekreační činnosti a vodní plochy nemají být součástí svazových revírů ani nemají být chovným rybníkem. Mají sloužit případně pro rybářské kroužky dětí.

Z dikce sdělení zadavatele se může zdát, že zadavatelem je rybář(i), který si tam chce postavit rybářskou baštu.

Podle neodezvy na investici „Rybník u Valchovky“ lze usuzovat, že v tomto případě platí Wittgensteinovo „O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet.“

2 Likes